آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی

وحید دهقان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 68 الی 79

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی بود. جهت دستیابی به هدف تعیین شده، مقالات و پژوهش های داخلی و خارجی در حوزه یاد شده، به دقت مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع مقالات مورد بررسی، 20 مقاله که با عنوان مقاله حاضر مرتبط بود ، انتخاب شده و با توجه به غنای ادبی لازم و عدم دستیابی به نتایج جدید تر از مقالات دیگر(اشباع نظری) مقالات دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است. پس از این مرحله، مولفه ها و شاخص های بدست آمده از مقالات یافت شده، دسته بندی گردید. نتایج بدست آمده نشان داده است، به طور کل آسیب های مدیریت منابع انسانی را می توان در 4 مولفه اصلی جذب و استخدام(12شاخص)، آموزش منابع انسانی(4شاخص)، نگهداشت منابع انسانی(14شاخص)، رهبری (17شاخص) می باشند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، سازمان های ایرانی

اشتراک گذاری در: