آغازی نو با حضور دانش آموزان در مدارس: بررسی تاثیر آموزش های بر خط 19 بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان استان مازندران در پایان پاندمی کووید

سیده زینب هادیان سیدمحله1

صفی­اله رمضانخانی2

 راضیه غلامی3

 زهرا بابایی4                                                                                              

1دکتری تخصصی مدیریت آموزشی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران  (نویسنده مسئول hadiyan57@yahoo.com).

2دکتری تخصصی مدیریت آموزشی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان استان تهران. 

3دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

4دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 47 الی 56

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش­های بر خط (آنلاین) بر عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان استان مازندران در پایان پاندمی کووید-19 پس از حضور دانش ­آموزان در مدارس، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه ­یابی (پیمایشی) بود. تمامی دانش­ آموزان شاغل به تحصیل در آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 01-1400 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. مطابق با جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 384 نفر به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ای انتخاب شدند (خوشه هفتم: دانش­آموزان دختر پایه ششم مدارس شهری مناطق مرکز و شرق استان مازندران). ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه­ استاندارد عملكرد تحصيلي فام و تيلور (1999) بود. با بهره ­گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a)، یافته­ها نشان داد تفاوت معنی­داری بین میانگین عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان در قبل و بعد از بازگشایی مدارس به سبب دوران کرونایی و رعایت فاصله ­گذاری اجتماعی وجود دارد و از آن جا که مقادیر میانگین نمونه بعد از بازگشایی مدارس (61/3) از میانگین نمونه در قبل از بازگشایی مدارس (21/3) بزرگتر است، از نظر آماری میزان عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان در پایان پاندمی کووید-19 و با حضور دانش­آموزان در مدارس افزایش یافته است (Sig. < α = 0.05). نتیحه این که با بازگشایی مدارس و ایجاد شرایط حضور دانش ­آموزان در کلاس های درس عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان را ارتقا داده است.

واژگان کلیدی: آموزش­ آنلاین، عملکرد تحصیلی، نمونه­ گیری خوشه­ای چند مرحله ­ای، پاندمی کووید-19.

اشتراک گذاری در: