اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

ناهید یوسف زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش شهرستان شوش

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 88 الی 98

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی بود.  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش، 30 نفر دانش‌آموز بودند که به شیوه‌ی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه ( 15 نفر) قرار داده شدند. برای گروه آزمایش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای با توالی هر هفته یک جلسه اجرا شد، ولی گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد؛آموزش بر پایه پذیرش و تعهد در افزایش سرزندگی تحصیلی گروه آزمایش مؤثر است نتیجه؛ آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی مؤثر است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرزندگی تحصیلی، دانش آموزان

اشتراک گذاری در: