اثربخشی روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش، خلاقیت و خودکارآمدی دانشجویان هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

الناز غفوری بجدنی1

۱کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 101 الی 109

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش، خلاقیت و خودکارآمدی دانشجویان هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام شد. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی  95 – 1394 به تعداد 188 نفر بود. به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های جهت گیری های انگیزشی والرند و همكاران (1992)، خلاقیت عابدی و تورنس (1974) و خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982)‌ بود که در  پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزاریIBM SPSS 23  و آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که روش های آموزش مبتنی بر الگو طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش، خلاقیت و خودکارآمدی دانشجویان تاثیر دارند و مقدار آن را افزایش می دهند..

واژگان کلیدی: طراحی آموزشی بایبی، انگیزش،خلاقیت،خودکارآمدی، دانشجویان

اشتراک گذاری در: