اثربخشی واقعیت درمانی بر پریشانی روانشناختی، نگرش ناکارآمد و هوش اخلاقی در زنان متقاضی طلاق

معصومه اصغری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مشاور کودک و نوجوان مرکز روانشناسی فروغ، ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402،  صفحات 21 الی 34

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر پریشانی روانشناختی، نگرش ناکارآمد و هوش اخلاقی در زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه  آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه زنان متقاضی طلاق شهر ساری در سال 1399 بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 نفر زنان متقاضی طلاق (15 نفر برای گروه کنترل و 15 نفر برای گروه آزمایش) که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. ابزار گردآوری دادها، پرسشنامه­ي پريشاني روانشناختي كسلر، پرسشنامه نگرش ناکارآمد بک و وایزمن و پرسشنامه هوش اخلاقي لينك و كيل بود. تجزیه و تحلیل داده ها تحليل کوواريانس چند متغیره انجام شد. نتايج نشان داد واقعیت درمانی بر پریشانی  روانشناختی، نگرش ناکارآمد و هوش اخلاقی در زنان متقاضی طلاق تاثیر داشته است.

واژگان کلیدی: واقعیت درمانی، پریشانی روانشناختی، نگرش ناکارآمد، هوش اخلاقی، زنان، طلاق.

اشتراک گذاری در: