اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر خودمتمایزسازی و سرمایه¬های روانشناختی زوجین در شرف طلاق

معصومه یاسایی سکه 1

مرجان چلویی 2

1مربی گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان، ایران (نویسنده مسئول)m. yasaei.s @yahoo.com

2دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، خراسان شمالی، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 39 الی 47

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر خودمتمایزسازی و سرمایه های روانشناختی زوجین در شرف طلاق صورت گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت نیمه ­آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در شرف طلاق شهر مشهد در سال 1402 بودند که از بین آن­ها نمونه­ای به حجم 30 نفر با استفاده از روش نمونه­­گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گُمارده شدند. از پرسشنامه­های تمایزیافتگی خود اسکورن و دندی (1998) و سرمایه­های روانشناختی لوتانز (2007) استفاده گردید. همچنین واقعیت درمانی در 8 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه و هر هفته یک جلسه، انجام شد. از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون به عمل آمد، سپس گروه آزمایش تحت آموزش واقعیت­درمانی قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله­ای دریافت نکرد. در نهایت از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS-25 و آزمون­های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که واقعیت درمانی سبب افزایش خودمتمایزسازی و سرمایه های روانشناختی زوجین در شرف طلاق می­شود.

واژگان کلیدی: واقعیت درمانی، خودمتمایزسازی، زوجین، طلاق

اشتراک گذاری در: