اثربخشی گروه‏ درمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به چاقی

مریم جلالی فراهانی1

۱دکتری تخصصی روانشناسی عمومی،روان درمانگر تحلیلی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم،  شماره دوم،  بهار 1400،  صفحات 1 الی 8

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه ‏درمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر  شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به چاقی انجام شد.این پژوهش به روش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبائی غرب تهران در شش ماه اول سال 1399 بود. نمونه­ گیری به صورت دردسترس انجام شد. از بین زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبائی، تعداد 60نفر انتخاب شدند پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی بر روی آزمودنی ها اجرا شد و سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش اول12 جلسه 120 دقیقه ­ای آموزش تنظیم هیجان و گروه آزمایش دوم12 جلسه 120 دقیقه ­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  را دریافت کردند و پس از آن از گروه های آزمایش و کنترل، پس آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شاخص توده بدنی  افراد مبتلا به چاقی موثر بودند.

واژگان کلیدی: گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش،شاخص توده بدنی،چاقی،زنان

اشتراک گذاری در: