اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رفتارهای خود مراقبتی خوش بینی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان

نرگس عطاپور1

۱کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ساری، مازندران، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات83 الی 92

چکیده

هدف سرطان‌پستان شايع‌ترين سرطان زنان در كشورهاي پيشرفته و دومين سرطان شايع در ايران مي‌باشد. بيماران مبتلا به انواع سرطان داراي درجات بالايي از اختلالات‌رواني مي‌باشند كه دامنه‌ي اين اختلالات از افسردگي، اضطراب، عدم‌سازگاري با بيماري و كاهش اعتماد‌به‌نفس پايين تا اختلالات‌احساسي و ترس از عود بيماري و مرگ متفاوت است. هدف پژوهش حاضر اثر‌بخشی درمان مبتنی‌بر‌پذیرش و تعهد (ACT) بر رفتارهای خود‌مراقبتی و خوش‌بینی و سلامت‌روان بیماران مبتلا به سرطان‌سینه بوده است. روش پژوهش از نوع ﻃﺮح‌آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن-ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه‌ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي بود. جامعه‌آماری شامل ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن‌ﭘﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ساری ﻛﻪ در ﺳﻪ‌ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻓﻮق‌ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي‌ﭘﺴﺘﺎن زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده‌‌ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي در‌دﺳﺘﺮس ٣٠ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن‌ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (ﻫﺮ ﮔﺮوه ١٥ ﻧﻔﺮ) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های این پژوهش از تحلیل کوواریانس چند‌متغیری و تک‌متغیری استفاده گردید. روش درمان مبتنی‌بر‌پذیرش و تعهد(ACT) بر رفتارهای خود‌مراقبتی و خوش‌بینی و سلامت‌روان بیماران مبتلا به سرطان‌سینه موثر است. یافته‌های پژوهش حاکی از تاثیر درمان‌مبتنی‌بر‌پذیرش و تعهد (ACT) بر رفتارهای خود‌مراقبتی و خوش‌بینی و سلامت‌روان بیماران مبتلا به سرطان‌سینه است. هم‌راستا بودن نتایج این تحقیق با یافته‌های پژوهش‌های‌گذشته، نشان‌دهنده موثر بودن درمان مبتنی‌بر‌پذیرش و تعهد(ACT) در اکثر بیماران مبتلا به سرطان سینه است که به عنوان یک درمان موثر و مفید شناخته شده و باید بیشتر به آن پرداخته شود.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای خود مراقبتی، خوش بینی، سلامت روان، سرطان سینه.

اشتراک گذاری در: