اثر تعدیلی تجربه ی مدیرعامل بر رابطه ی بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری

نرجس رسائی 1

قاسم قاسمی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

2استادیار گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران( نویسنده مسئول)

 

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 52 الی 68

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی تجربه ­ی مدیرعامل بر رابطه ­ی بین بیش اطمینانی و کارایی سرمایه ­گذاری بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی بود. برای جمع ­آوری داده­ های آن از صورت ­های مالی شرکت ­های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن­ها از نرم‌افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد. نمونه ­ی آماری پژوهش 150 شرکت از شرکت ­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1397 الی 1401 می‌باشد که با کمک رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از داده­ های پانلی مورد آزمون قرار گرفته شدند. یافته ­های این پژوهش نشان می­دهد که بیش اطمینانی تأثیر منفی و معناداری بر کارایی سرمایه ­گذاری دارد و تجربه ­ی مدیرعامل این رابطه را تعدیلی نموده و تأثیر بیش اطمینانی بر کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این پژوهش از آن جهت که منجر به افزایش کارایی سرمایه ­گذاری شرکت­ ها می­شود، می­تواند ارزشمند واقع شود.

واژگان کلیدی: کارایی سرمایه­گذاری، بیش اطمینانی مدیران، تجربه ­ی مدیرعامل.

اشتراک گذاری در: