اجرای طرح جانشین‌پروری مبتنی بر ارائه الگوی شایستگی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی شهرداری سنندج)

سامان شریعتی1

بیان شریعتی2

1کارشناسی ارشد مدیریت(گرایش منابع انسانی)، پردیس فارابی دانشگاه تهران(کارشناس شهرداری سنندج)

2دانشجوی کارشناسی ارشد(زمین شناسی نفت)، دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات90 الی 106

چکیده

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی به منظور اجرای طرح جانشین پروری در مجموعه شهرداری سنندج بود. این پژوهش به روش داده بنیاد با توزیع پرسشنامه ما بین 150 نفر و انجام مصاحبه با 25 نفر از خبرگان در زمینه مورد پژوهش از بین اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان مجموعه شهرداری که دارای تخصص و آگاهی در ارتباط با مدیریت دولتی و سابقه فعالیت‌های شهرداری هستند، صورت گرفت. برای بررسی و تحلیل داده‌ها از روش کد گذاری باز، و انتخابی استفاده شد. روش نمونه‌گيري هدفمند با تکمیل پرسشنامه 27 سوالی می‌باشد؛ از روش سنجش طیف لیکرت با روایی مورد تایید و پایایی(آلفای کرونباخ 915/.) در حد عالی به همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته، بهره برداری شده است، این پژوهش بر مبنای هدف، جزو مطالعات کاربردی است، تلاش شده است الگوی در رابطه با موضوع ارائه گردد، به عبارتی پژوهش جزو تحقیقات اکتشافی است. پژوهش با بررسی ارتباط بین دو مولفه، الگوی جانشین‌پروری بر مبنای دو نظام اداری با ارزیابی و تشخیص شایستگی‌های شاغلین بر مبنای نظام علمی- مهارتی و اخلاقی انجام شد، یافته‌ها نشان داد، هبستگی مثبت و معنی‌دار بین متغیرها تایید می‌گردد؛ در نهایت پژوهشگر الگوی درختچه جانشین پروری مبتنی بر شایستگی را که قابلیت پیوند و اصلاح در سازمان‌های دیگر را دارد، ارائه نمود.

واژگان کلیدی: جانشین‌پروري؛ شایستگی؛ شهرداري سنندج

دانش زیست محیطی

اشتراک گذاری در: