ارائه الگوی انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه های حرفه¬ای فوتبال (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساجی مازندران)

رسول طریقی1

امین کرمی قادیکلای2

ملیحه صالحی رستمی3

۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، آمل، مازندران نویسنده مسئول: rasoul.tarighi@ ut.ac.ir

2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران، ساری، مازندان

3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران، ساری، مازندان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 36 الی 50

چکیده

تماشاگران در مسابقات، یکی از بزرگترین سرمایه­های است که تیم­های ورزشی می­توانند در اختیار داشته باشند لذا در مسابقات ورزشی، توجه به جلب رضایت به منظور جذب تماشاگران اهمیت فراوانی دارد. به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی انگیزه­های رفتاری و حضور مجدد هواداران  باشگاه­های حرفه­ای فوتبال می­باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل كلية هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران بوده­اند. حجم نمونه بی­نهایت و اندازه نمونه برابر با 384 نفر می­باشد. همچنین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول‌ كوكران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شد. محقق با مطالعه­ی متغییرهای بسیاری از مقالات خارجی پرسشنامه محقق ساخته­ای را تهیه نموده است. که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن آلفایی کرونباخ تایید گردیده است. آزمون­های آماری مورد استفاده در تحقیق مدل­یابی معادلات ساختاری ESM  و تحلیل عامل تاییدی CFA بودند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که همه عوامل این پژوهش شامل جذابیت، نوع ورزش، برنامه زمانی مسابقات، مکان برگزاری بازی­ها، شرایط اقتصادی، علاقه به بازیکنان، عوامل احساسی(انگیختگی)، تفریح، ایمنی و امنیت، تعامل اجتماعی، نمایش(نتیجه مسابقه)، ترویج و مصرف از طریق رسانه تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه­های رفتاری و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال نساجی مازندران دارند. لذا با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی و لزوم خودکفایی باشگاه­ها در بخش اقتصادی پیشنهاد می­شود مدیران باشگاه نساجی مازندران از نتایج این پژوهش در جهت جلب رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنان در ورزشگاه استفاده کنند.

واژگان کلیدی: بازاریابی ورزشی، هوادار، فوتبال، باشگاه­های حرفه­ای

اشتراک گذاری در: