اطلاعات نشریه

اطلاعات نشریه

فصلنامه “پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی” در محور اصلی پژوهش در حوزه مدیریت و علوم انسانی به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی پژوهشی، ترویجی و مروری می پردازد.

در هنگام ارسال مقاله نیازی به پرداخت هزینه نیست؛ داوری مقالات بدون دریافت هزینه می باشد.

محور اصلی نشریه

فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌که‌ در زمینه مدیریت و علوم انسانی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

کلیه موضوعات مرتبط مدیریت و علوم انسانی

  • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
  • علوم تربیتی( کلیه گرایش ها)
  • مدیریت (کلیه گرایش ها)
  • تربیت بدنی( کلیه گرایش ها)
  • حسابداری
  • حسابرسی
  • اقتصاد
  •  

برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد. 

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمائید.