انتشار اوراق اجاره بر بستر فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین

رسول معصومی 1

محمد ابراهیمی گردشی 2

1استادیار ، گروه حسابداری و مدیریت، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی ، جویبار masoumirasool@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی ادیب مازندرانmoeb4673@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402،  صفحات 203 الی 214

چکیده

عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه سبب غیر شفاف شدن روند معاملات شده و پیامد های نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. فــن آوری بِلاک‌ِچیــن به صــورت عــام، نخسـتین بـار توسـط هابِـر و اسـتورنِتا در سال 1991 بیـان شـده اسـت. هدف این پژوهش انتشار اوراق اجاره بر بستر فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین بود. روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در راستای پیاده سازی و اجرای بازار صکوک به خدمت گرفت از حیث هدف از نوع کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که روابط بین متغیرها به صورت همزمان بررسی می شود، از نوع همبستگی بود. یکی از نوآوری هایی که در سالهای اخیر در نحوه انتشار صکوک انجام گرفته است، انتشار آن بر بستر بلاک چین است. اعمال تحریم هـای مالـی و اقتصـادی بر ضـد جمهـوری اسلامی ایـران، بالا رفتن نـرخ ارز، تـورم بالا موجب شـد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسـویه بدهـی خـود بـا مشـکل جدی مواجه شـود. یکی از راه هـای تأمین مالی دولت از طریـق بـازار سرمایـه و انتشـار اوراق بهـادار از جملـه اوراق اجـاره دولتـی اسـت. انتشـار ایـن اوراق بـا مدل­هـای متعـارف اوراق اجـاره کـه از سـوی شرکت­هـا انجـام می شـود برای دولت مقدور نیسـت چون مسـتلزم فروش دارائی دولت به نهاد واسـط اسـت کـه بـا موانع قانونـی مواجه اسـت. بنابراین؛ بایـد به دنبال طراحـی مدل­های جدیـدی برای اوراق اجـاره بود. ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی نشـان می­دهـد کـه می­تـوان بـا اسـتفاده از انتشار اوراق اجاره بر بستر فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین راهکاری جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران ارائه نمود.

واژگان کلیدی: بِلاک‌ِچیــن، تامین مالی ، اوراق اجاره، گزارشگری یکپارچه مالی،عدم تقارن اطلاعات.

اشتراک گذاری در: