بررسي تأثير نرم افزار های آموزشي بر يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر

الهه احسان پور1

علی خداشناس لیمونی2

1کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، آموزش وپرورش ناحیه 2 ساری، سازمان آموزش و پرورش استان مازندران elaheehsanpoor410@gmail.com

2کارشناس ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران Alikhodashenas1373@ gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 109 الی 118

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير نرم افزارهای آموزشي بر يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر با روش شبه آزمايشی در سال 14001-1400 انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش ­آموزان دختر پايه دوم مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر به تعداد 1257 نفر تبوده که  تعداد 40 نفر «20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل» با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل دو آزمون حیطه شناختی و حیطه روانی حرکتی و یک پرسشنامه محقق ساخته برای حیطه عاطفی می باشد یافته های پژوهش نشان داد که نرم افزارهای آموزشي  توانسته بر سه حیطه یادگیری یعنی حیطه شناختی و حیطه روانی حرکتی و حیطه عاطفی تاثیر گذارد در نتایج حاصله حاکی از آن بود روش استفاده از نرم افزار آموزشی تاثیر بیشتری نسبت به روش سنتی در یادگیری دارد. 

واژگان کلیدی: نرم افزار های آموزشي، حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی، حیطه عاطفی، یادگیری.

اشتراک گذاری در: