بررسي دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه نسبت به کاربرد تکنولوژی های نوین آموزشی

نسترن سلیمی1

افسانه مرادپور2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانNastaransalimi2820@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران Afsanehmoradpuor9@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 70 الی 76

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي دیدگاه  مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه  نسبت به کاربرد تکنولوژی ­های نوین آموزشی  بود. روش پژوهش توصيفي-تحليلي و از نوع مقطعي است جامعه آماری شامل مدیران  مدارس دوره ابتدایی  شهر کرمانشاه می­باشد.  که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه مدل پذيرش تكنولوژي بود كه روايي آن توسط اساتيد صاحب نظر و پايايي آن با استفاده از تعداد 30 نمونه كه به طور تصادفي از جامعه انتخاب شده بودند برابر 81 درصد محاسبه گرديد. به منظور گردآوری داده ها از  پرسشنامه فناوری اطلاعات مقیمی(1390) در 25 گویه  و پنج عامل(منابع سازماني، دانش سازماني، فرآيندهاي سازماني، ساختار مديريتي و ارزش ها و اهداف.) استفاده شد به منظور تعيين رابطه بين هر يك از متغيرها با فناوري اطلاعات از آزمون ضريب مستقل و تحليل واريانس t همبستگي پيرسون، آزمون يك طرفه استفاده شد و سپس از رگرسيون چند متغيره براي بررسي جمعي همه عوامل بر روي فناوري اطلاعات بهره برداري گرديد. نتایج نشان داد که بين منابع سازماني با نگرش نسبت به بكارگيري فناوري اطلاعات رابطه معناداری(0/369)  وجود دارد . همچنین بین نگرش مدیران با دانش سازمانی(0/326) ، فرآیندها (0/412 ) ساختار مدیریتی (0/541)  و ارزش ها و اهداف (0/302) ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، نگرش، مدیران مدارس ابتدایی

اشتراک گذاری در: