بررسي رابطه بين سبك هاي يادگيري و درك متن زبان انگليسي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه نظری شهرستان بابلسر

سیده بتول عبداله زاده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش استان مازندران، شهرستان بابلسر    kaylee0ygz4lewis@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 170 الی 177

چکیده

عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری می­تواند بر جریان یادگیری تاثیر داشته باشد. سبک یادگیری شیوه ای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه ها ترجیح می دهند. يكي ازمهمترين اين سبك­ ها، سبك شناختي وابسته – نابسته به زمينه ويتكين است.اين پژوهش جزء معدود پژوهش­ هاي انجام گرفته در اين زمينه در ايران است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبك هاي يادگيري و درك متن زبان انگليسي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. در اين پژوهش 338 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم متوسطه نظری به صورت تصادفی چند مرحله ‏ای از میان دانش آموزان شهرستان بابلسر انتخاب شدند و به آزمون گروهی اشکال نهفته((GEFT) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سبک شناختی FDI به ترتیب 69 صدم، 92 صدم و 11/6 درصد تغییرات متغیرهای وابسته (نمره درک مطلب، یادگیری زبان انگلیسی و معدل کل) را تبیین می کند. براساس يافته ها  هر چه سبک شناختی نابسته تر به زمینه باشد، مهارت درک متن انگلیسی،یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلی بالاتر است. از يافته هاي  اين پژوهش مي توان در زمينه  انتخاب رشته تحصيلي و همچنين راهنمايي دقيق تر يادگيرندگان جهت ارتقاي يادگيري استفاده نمود.

واژگان کلیدی: سبك شناختی وابسته- نابسته به زمینه ، مهارت درک متن انگلیسي، یادگیری زبان انگلیسی، پیشرفت تحصیلی. سازمانی.

اشتراک گذاری در: