بررسي مدیریت منابع انسانی تطبیقی در بخش دولتی ایران “تحلیل زمینه شيوه‌ها و پيامدها”

پارسا گلابگیرها

كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني دانشگاه تهران، تهران، ايران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 77 الی 103

چکیده

این مطالعه با هدف پژوهش در مورد شیوه‌های فعلی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران و کشف وضعیت مطلوب انجام شد. در این پژوهش پیامدهای متقابل شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و زمینه ملی نشان داده شده و چالش­ها آن مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش با روش بررسی و تحلیل زمینه نشان می‌دهد که چگونه مدیریت منابع انسانی در ایران با مدیریت منابع انسانی در سایر کشورهای در حال توسعه شباهت دارد و متقابلا چه تفاوت هایی باید مدنظر قرار گیرد و برخی از ویژگی‌های متمایز و نادیده‌گرفته مدیریت منابع انسانی دولتی ایران را که توسط پژوهش‌ها قبلی مورد توجه قرار نگرفته است را مدنظر قرار داده است. پژوهش حاضر بر چهار هسته اصلی مدیریت منابع انسانی یعنی کارکنان، آموزش، جبران خدمات و ارزیابی تمرکز می­کند و عوامل زمینه را به شش گروه عمده تقسیم می­نماید و آنها را در سه سطح و در دوازده مولفه، سنجش و تحلیل می­کند. این مراحل ما را به یک چارچوب مفهومی سوق می­دهد که هم شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و هم عوامل زمینه را در بر می‌گیرد. نهایتا این مطالعه درس­هایی برای خروج از مشکل‌ها تشخیص داده و به جهت رفع موانع مدیریت منابع انسانی دولتی ایران با توجه به مطالعه تطبیقی مذکور راه­هایی ارائه می­کند.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی ایران، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، مدیریت دولتی ایران

اشتراک گذاری در: