بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی

فردین باتمانی1

معصومه توکلی2

1استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول) masomehtavakoli.mt@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 63 الی74

چکیده

فرهنگ سازمانی، به عنوان عامل بقای سازمان­ها و فراهم نمودن رشد سازمانی آنها درنظر گرفته می­شود. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی سطح شهر سنندج بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران مقطع متوسطه دوم شهر سنندج بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به فعالیت بودند. تعداد این افراد 667 نفر بوده که براساس جدول مورگان 242 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براساس روش نمونه­ گیری خوشه­ای چندمرحله ­ای تعداد 191 نفر که به سوالات پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند، جهت تجزیه و تحلیل انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی«دنیسون» بود که پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ (0/946) محاسبه شد. همچنین از آزمون‌های آمار استنباطی (t تک نمونه‌ای و تحلیل معادلات ساختاری) جهت تحليل داده‌ها استفاده گردید. سطح معنی¬داری در این پژوهش (0/05) در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل ساختاری معادلات در مدل اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی و ابعاد و مؤلفه‌های آن تأیید گردید. همچنین با توجه به سطح معناداری متغیرها که همگی کمتر از 0/05 می‌باشد میزان فرهنگ سازمانی و ابعاد و مؤلفه‌های آن در کارکنان و معلمان در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. توجه به فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی، با توجه به تأثیرات مثبت آن بر بهبود و عملکرد مدارس، حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، سازمان‌های آموزشی، مدیران.

اشتراک گذاری در: