بررسی اثربخشی امید درمانی بر تاب آوری مادران شاغل دارای فرزند معلول شهرستان تربت حیدریه

مرجان چلویی1

علی اکبر مدرس مقدم2

سارا سارپور3

1کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، خراسان رضوی، ایران

2دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، خراسان رضوی، ایران (نویسنده مسئول) drmodares@gmail.com

3کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 8 الی14

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی امیددرمانی بر تاب­آوری مادران شاغل دارای فرزند معلول صورت گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت نیمه ­آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران شاغل دارای فرزند معلول مراجعه کننده به کلینیک توانبخشی ترنم شهرستان تربت حیدریه بودند که از بین آن­ها نمونه­ای به حجم 30 نفر با استفاده از روش نمونه­­ گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گُمارده شدند. برای سنجش متغیر تاب­آوری از پرسشنامه تاب­ آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده گردید. همچنین آموزش امیددرمانی (به عنوان متغیر مستقل پژوهش) در 8 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه و هر هفته یک جلسه، انجام شد. از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون به عمل آمد، سپس گروه آزمایش تحت آموزش متغیر مستقل قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ­ای دریافت نکرد. در نهایت از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS-21 و روش­ های آمار توصیفی (مانند میانگین و انحراف استاندارد) و روش­ های آمار استنباطی (مانند آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره)، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که امیددرمانی بر تاب­ آوری مادران شاغل دارای فرزند معلول، تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: امید درمانی، تاب­ آوری، مادران، فرزند معلول

اشتراک گذاری در: