بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر کنترل خشم بر بهزیستی روانی زنان خیانت دیده

علی اکبر مدرس مقدم1

فاطمه جوادی2

1دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، خراسان رضوی، ایران (نویسنده مسئول) drmodares@gmail.com

2کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، خراسان رضوی، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 139 الی145

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر کنترل خشم بر بهزیستی روانی زنان خیانت دیده بود. روش این پژوهش به شیوه­ی نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد با مشکل خیانت همسر بود، که از بین آن­ها 30 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری مبتنی بر کنترل خشم را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی بهزیستی روانی ریف استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنان گروه آزمایش نسبت به زنان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، بهزیستی روانی بالاتری داشتند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر کنترل خشم در افزایش بهزیستی روانی زنان خیانت دیده تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: درمان شناختی- رفتاری، کنترل خشم، بهزیستی روانی، زنان خیانت دیده

اشتراک گذاری در: