بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکردی شرکت های بورس و اوراق بهادارتهران

غزل جوکار1

محمد امین هجرتی2

سمیه رحمانی سوخت آبندانی3

1کارشناسی ارشد حسابداری ، هنرآموز  هنرستان آزادگان، شهرستان عباس آباد، مازندران، ایرانghazal624@yahoo.com

2کارشناسی ارشد حسابداری ،  هنرآموز  هنرستان شهید بداغی و امید، شیراز، ایران

3کارشناسی ارشد حسابداری ، هنرآموز هنرستان شاهد بنت الهدی، قائم شهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات206 الی 221

وقوع رسوایی هایی مالی متعدد در سال های اخیر، قانون گزاران و نهادهای نظارتی را ترغیب به تقویت راهبری شرکتی از جمله ایجاد کمیته حسابرسی نموده است. کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که شواهد اندکی در رابطه با نقش و ویژگی های آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و معیارهای عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف ، از بازه زمانی سال­های 1391 تا 1401 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 130 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت­های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده­اند و به روش مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف ماهیت و نوع داده ها به ترتیب کاربردی، توصیفی و مبتنی بر تحلیل رگرسیون و مقطعی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و Eviews7استفاده شده است. در این پژوهش عملکرد شرکت ها با استفاده از معیارهای کیو توبین و بازده دارایی ها اندازه گیری شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با معیارهای عملکردی شرکت ها ، Q توبین و بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد اما این ارتباط با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت منفی است. درعین حال بین استقلال کمیته حسابرسی با معیارهای Q توبین و قدرت و اختیار اعضای کمیته حسابرسی با معیارهای Q توبین و بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق شرکت ها ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد

واژگان کلیدی: کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری، استقلال کمیته حسابرسی، قدرت و اختیار، معیارهای عملکردی، بورس

اشتراک گذاری در: