بررسی ارتباط علی بین متغیرهای برندسازی اصلی و استراتژی های بازاریابی بین المللی

وحید شاهینی1

۱کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 102 الی 115

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی بین متغیرهای برندسازی اصلی و استراتژی های بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت کاله آمل می باشند که تعداد کل جامعه آماری 195 می باشد. برای انتخاب نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 130 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS23 و Smart PLS بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد ارتباط علی بین طراحی استراتژی های بین المللی بازاریابی با متغیرهای گرایش به برند، عملکرد برند، عملکرد بازاریابی بین المللی برند، تعهد بین المللی برند، جایگاه یابی برند، تناسب محیط بازاریابی و کنترل فعالیت های برندسازی بین المللی وجود دارد اما این ارتباط در مورد طراحی استراتژی های بین المللی بازاریابی با ویژگی های جمعیت شناختی مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: متغیرهای برندسازی اصلی، بین المللی، استراتژی های بازاریابی.

اشتراک گذاری در: