بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکت

سید ربیع هاشمی جویباری 1

رحمان مهدوی 2

1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول r42542587@gmail.com

2دانشجوی دکتری حسابداری،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران  Rahmanmahdavi4762@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401، صفحات 63 الی80

چکیده

خوانایی گزارش ابزاری مهم برای ارتباط موثر شرکتها با استفاده کنندگان اطلاعات شرکت محسوب می شود. با توجه به اهمیت خوانایی گزارش و پیامدهای مالی آن ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ با هدف بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر سیاست تامین مالی  با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی در ﺷﺮﻛتﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان انجام شده است.  نمونه پژوهش شامل دادهﻫﺎي 142 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1389 تا 1398می باشد.  برای آزمون فرضیه های پژوهش از ﻣﺪلﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ متغیره با داده های تابلویی  استفاده شده اﺳﺖ. برای سنجش خوانایی از دو شاخص فوگ و طول متن و برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی از مدل جبار زاده کنگرلویی و همکاران (1390) استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که خوانایی گزارش مالی با نگهداشت وجه نقد ارتباط منفی معنادار دارد. به عبارتی، شرکتهایی که گزارش های مالی خواناتری دارند وجه نقد کمتری نگهداری می کنند . تجزیه تحلیل اضافی نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی قوی ، ارتباط منفی بین خوانایی و نگهداشت وجه نقد را تعدیل و تقویت می کند.        

واژگان کلیدی: خوانایی گزارش مالی ، حاکمیت شرکتی ، نگهداشت وجه نقد

اشتراک گذاری در: