بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش حاکمیت شرکت

سید ربیع هاشمی جویباری1

رحمان مهدوی2

1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول r42542587@gmail.com

2دانشجوی دکتری حسابداری،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران Rahmanmahdavi4762@gmail.com(نویسنده مسئول)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 65 الی 82

چکیده

خوانایی گزارش ابزاری مهم برای ارتباط موثر شرکت­ ها با استفاده کنندگان اطلاعات شرکت محسوب می­شود. با توجه به اهمیت خوانایی گزارش و پیامدهای مالی آن، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ با هدف بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر سیاست تامین مالی با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی در ﺷﺮﻛتﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان انجام شده است. نمونه پژوهش شامل دادهﻫﺎي 142 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1389 تا 1398می باشد. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از ﻣﺪلﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ متغیره با داده­های تابلویی  استفاده شده اﺳﺖ. برای سنجش خوانایی از دو شاخص فوگ و طول متن و برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی از مدل جبارزاده کنگرلویی و همکاران (1390) استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که خوانایی گزارش مالی با نگه داشت وجه نقد ارتباط منفی معنادار دارد. به عبارتی، شرکت هایی که گزارش ­های مالی خواناتری دارند وجه نقد کمتری نگهداری می کنند. تجزیه تحلیل اضافی نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی قوی، ارتباط منفی بین خوانایی و نگهداشت وجه نقد را تعدیل و تقویت می کند

واژگان کلیدی: خوانایی گزارش مالی، حاکمیت شرکتی، نگهداشت وجه نقد

اشتراک گذاری در: