بررسی تأثیر مدیریت سود و استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیده زهرا حسینی کارنامی1

۱كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه اديب مازندران hoseini.zahra2022@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات  67 الی 82

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود و استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور اثر مدیریت سود، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تنوع بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نقدینگی و زیان شرکت در مدل‌های رگرسیونی کنترل شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله بین سال‌های 1393 الی 1398 می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 147 شرکت و در مجموع 882 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار ایویوز8 و روش داده‌های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد در مجموع مدیریت سود و استراتژی تنوع می‌تواند موجب افزایش ریسک ورشکستگی شرکت‌ها شود و این در حالی است که استراتژی رهبری هزینه موجب کاهش ریسک ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.

واژگان کلیدی: مدیریت سود، استراتژی تجاری، ریسک ورشکستگی.

اشتراک گذاری در: