بررسی تاثير موانع کارکردی، روانی و احساسی بر مقاومت شناختی و عاطفی در حوزه بانکداری اینترنتی

سید محمد باقری1

سید سعید میر کمالی 2

صادق دلشاد3

۱استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور بابل

2استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور بابل

3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی، دانشگاه پیام نور بابل

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 1 الی 15

چکیده

پزوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موانع کارکردی، روانی و احساسی بر مقاومت شناختی و عاطفی در حوزه بانکداری اینترنتی انجام شد.جامعه آماری متشکل از کلیه مشتریان بانک پارسیان در استان البرز بوده که با استفاده از فرمول کورکران و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 32 سوال اقتباس شده از داس سانتوس و همکاران، 2021 و کاسترو و همکاران، 2020 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی از نرم افزارهای ,SPSS Excel و برازش مدل و آزمون فرضیات از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد موانع کارکردی، روانی و احساسی بر مقاومت شناختی و عاطفی مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: موانع کارکردی، موانع روانی، موانع احساسی، مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی، بانکداری اینترنتی

اشتراک گذاری در: