بررسی تاثیر اختلاف قرائات بر تفسیر آیات اعتقادی قرآن کریم

هانیه صالحی خنار1

سید احمد میریان آکندی2

1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.   ahm4979@gmail.com

2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. Ahmad.miriyan@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات141 الی 147

چکیده

مفسران از گذشته تا به اکنون به دانش قرائت و تفسیر قرآن توجه داشته‌اند. اختلاف قرائت یک واقعیت تاریخی است که دلیلی بر رد آن نیست. مفسر قرآن کریم برای اینکه به تفسیر درستی برسد باید بر علم قرائت تسلط داشته باشد. مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، به بررسی تاثیر اختلاف قرائات بر تفسیر قران کریم در آیات اعتقادی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف قرائات تاثیر آنچنانی در تفسیر ندارند و بیشتر مربوط به لهجه های مختلف عربی هستند اما برخی دیگر تأثیر به سزایی در تفسیر دارند و با تغییر قرائت، معنا و مفهوم و در نتیجه تفسیر آیه تغییر می کند. گونه های متفاوت از قرائت یک واژه قرآنی، منجر به برداشت های تفسیری متفاوت می شود.

واژگان کلیدی: قرائت، اختلاف، تفسیر آیات، قرآن

اشتراک گذاری در: