بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی سبز بر طرفداری از محیط زیست با توجه به نقش میانجی سواد زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بابل

ندا اسماعیلی

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. Email: ne_esmaeli@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 1 الی 7

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی سبز بر طرفداری از محیط زیست با توجه به نقش میانجی سواد زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بابل بود. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بابل به تعداد 400 نفر تشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 12 سوالی فرهنگ سازمانی سبز استاندارد دنیسون (2000)، پرسشنامه 7 سوالی سواد زیست محیطی استاندارد امامقلی، (1390) و پرسشنامه 9 سوالی طرفداری از محیط زیست (استاندارد) النا و همکاران (2006) بود. مقدار پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، ۰.85و۰.88 بدست آمد. به منظور تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (جداول فراواني، همچنين نمودارهاي میله ای، شاخص‏هاي مركزي نظير ميانگين و مد و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي نظير انحراف معيار)، و آمار استنباطی (آزمون مدل معادلات ساختاری) در نرم افزار Amos 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی سبز بر طرفداری از محیط زیست با توجه به نقش میانجی سواد زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بابل تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی سبز، طرفداری از محیط زیست، سواد زیست محیطی

اشتراک گذاری در: