بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ریسک سقوط قیمت مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عباس صالحی1

افشین مرادی2

فریده جانباز 3

محمد صادقی لویه4

1کارشناس ارشد حسابرسی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین،ایران

2کارشناس حسابداری،دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر، قزوین، ایران.

3کارشناس حسابداری، واحد زنجان دانشگاه آزاداسلامی،زنجان، ایران

4کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین، قزوین، ایران

*نویسنده مسئول: abassalehi3156@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 33 الی 46

چکیده

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. یکی از اهداف عمده آن فراهم ساختن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات مالی به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن ساخته و در سنجش توان سودآوری و پیش­بینی فعالیت ­های آتی بنگاه اقتصادی موثر واقع گردد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ریسک سقوط قيمت مورد انتظار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 106 شرکت طی بازه زمانی 1399-1394 استفاده شد. نتایج نشانگر آن است که نرخ رشد سود به عنوان معیار قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ریسک سقوط قيمت مورد انتظار سهام تاثیرگذار است. همچنین نوسان‌پذیری نسبت نقدینگی به عنوان معیار قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ریسک سقوط قيمت مورد انتظار سهام تاثیر‌گذار است.

واژگان کلیدی: قابلیت مقایسه صورت­های مالی، نرخ رشد سود، ریسک سقوط قيمت مورد انتظار سهام، نوسان‌پذیری نسبت نقدینگی.

اشتراک گذاری در: