بررسی تاثیر نسبت پرداخت سود سهام نقدی بر همزمانی قیمت سهام و نقش تعدیلگری توانایی مدیریت

زهرا عالیشاه

کارشناسی ارشد حسابداری ، هنرآموز حسابداری.  zahraalishah50@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات 36 الی 51

چکیده

در جهان پر تلاطم امروزی که سازمانها وجوامع با تحولات شگرف محیطی و تکنولوژی و به تبع آن تجارت جهانی و جهانی شدن روبرو هستند، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظار ازعملکرد در هاله‌ای از ابهام فرورفته است. در این راستا، آنچه می‌تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمان را تضمین کند، حضور فعال و پر رونق در بازار می‌باشد. در این میان جایگاه و نقش مدیران در انجام فعالیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های شرکت مشهود بوده و در نهایت از آن به عنوان عنصر موثری بر عملکرد شرکت‌ها یاد می‌شود. مدیران با توانایی‌های بالا قادر به پیش‌بینی تغییرات در شرایط اقتصادی، که به نحوی بر فعالیت‌های مالی و غیر مالی شرکت خود تاثیر می‌گذارد، هستند. بدین سان هدف پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع یاد شده به بررسی تأثیر نسبت پرداخت سودسهام نقدی بر همزمانی قیمت سهام و نقش تعدیلگری توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از بازه زمانی سال­های 1390 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 101 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت­های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده­اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی و توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. براي آزمون فرضيه هاي مدل از روش رگرسیون چند متغیره و لاجستیک استفاده شد. ضمناً با استفاده از نرم افزارهاي Stata، Eviews، Excel و تحلیل پوششی داده‌ها، تجزيه و تحليل نتايج مربوطه استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد بین همزمانی قیمت سهام و نسبت پرداخت سود سهام نقدی رابطه معکوسی وجود دارد ولی در سطح اطمینان 95 درصد این رابطه معنادار نمی‌باشد. این موضوع بدین معنی است که پرداخت سود سهام نقدی منجر به افزایش اطلاعات خاص شرکتی و کاهش وجه نقد در دسترس شرکت شده که این امر به منجر به کاهش همزمانی قیت سهام می‌شود.  همچنین توانایی مدیریت بر همزمانی قیمت سهام در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری ندارد، اما رابطه بین آنها معکوس می‌باشد. در واقع با افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیران باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمع‌آوری منابع مالی کرده که در نهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایه‌گذاران می‌شود . نقش تعدیلگری توانایی مدیریت بر رابطه بین نسبت پرداخت سود سهام نقدی و همزمانی قیمت سهام تایید نگردید و نشان داده شد اگرچه توانایی مدیریت نقش تعدیلگری مستقیمی بر رابطه بین نسبت پرداخت سود سهام نقدی و همزمانی قیمت سهام دارد ولی این تاثیرگذاری معنادار نمی‌باشد.

            واژگان کلیدی: همزمانی قیمت سهام، نسبت پرداخت سود سهام، محیط اطلاعات، توانایی مدیریت.

اشتراک گذاری در: