بررسی تاثیر چند رسانه ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر قائم شهر

یاسمن عباس­ زاده1

مارال عباس ­زاده2

۱کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، آموزگار پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه مسعود دهقان شهرستان قائم شهر. Abbaszadehyasaman@gmal.com 

2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران. maralabbaszadeh@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره دوم، بهار1400،  صفحات 110 الی 121

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چند­رسانه­ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان پایه سوم ابتدایی، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون و گروه­ های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش­ آموزان پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان قائم­شهر در سال تحصیلی 00–1399 بود که تعداد 40 نفر به روش نمونه ­گیری خوشه­ ای چند مرحله ­ای انتخاب و به­ صورت کاملا تصادفی (بر اساس قرعه­ کشی) در گروه­ های آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای آزمودني ­هاي گروه آزمايش، آموزش فلسفه برای کودک بر پایه چند­رسانه ­ای، با روش پیشنهادی فیلیپ کم (1994) طي 8 جلسه و به مدت یک ماه، اجرا شد. در حالی که، اعضاء گروه کنترل در این مدت آموزش مشابه­ای دریافت نکردند. ابزار اندازه­ گیری در پیش ­آزمون و پس­ آزمون پرسشنامه حل مسئله هپنر (1988) و عملكرد تحصيلي فام و تيلور (1999) بود. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) انجام شد. یافته­ ها نشان داد که چند­رسانه ­ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر معناداری دارد. هم­چنین، چند­رسانه­ای فلسفه برای کودک (P4C) بر عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر معناداری دارد. بنابراین، معلمان پایه سوم ابتدایی برای بهبود، ارتقاء و یا تقویت حل مساله و عملکرد تحصیلی در دانش ­آموزان می­توانند از چند­رسانه­ ای فلسفه برای کودک (P4C) بهره گیرند.

واژگان کلیدی: فلسفه برای کودک (P4C)، حل مسئله، عملکرد تحصیلی، چند­رسانه ­ای.

اشتراک گذاری در: