بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی معلمان آموزش و پرورش شهرستان میاندرود

سید محمد رضا رسولی1

سید مسعود رسولی2

رضیه بازاری3    

1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش شهرستان میاندرود ( نویسنده مسئول) mahyar666@gmail.com666

2کارشناس ارشد مدیریت اموزشی، آموزش و پرورش شهرستان میاندرود

3کارشناس ارشد مدیریت اموزشی، آموزش و پرورش شهرستان میاندرود

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 134 الی142

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی معلمان آموزش و پرورش شهرستان میاندرود بود. این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان آموزش و پرورش شهرستان میاندرود به تعداد 747 نفر بوده که که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 254 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ­ها از پرسش­نامه کیفیت زندگی کاری والتون با 27 سوال و پرسش­نامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) با 17 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش­نامه کیفیت زندگی کاری 0/92 و خودکارآمدی 0/85 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های­ رگرسیون تک متغیره وچند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی معلمان آموزش و پرورش شهرستان میاندرود تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت­های انسانی بر خودکارآمدی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، خودکارآمدی، معلمان، آموزش و پرورش

اشتراک گذاری در: