بررسی تطبیقی چگونگی تولید محتوای آموزشی در محیط های یادگیری ترکیبی در نظام آموزشی ایران و سنگاپور

 الهه رفاکار 1

لادن سلیمی 2

1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 127 الی 139

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی چگونگی تولید مواد، محتوا، بسته ­های آموزش و یادگیری، راهنمایی ­های برنامه درسی در محیط ­های مختلف آموزش (حضوری و مجازی) در نظام ­های آموزشی ایران و سنگاپور انجام شد. نمونه پژوهشی کشورهای منتخب ایران و سنگاپور هستند. تجزیه­ وتحلیل داده ­های جمع­ آوری شده به روش کیفی- تطبیقی با استفاده از رویکرد چهارمرحله­ ای (توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه) جورج بردی تولید مواد، محتوا بسته­ های آموزش و یادگیری، راهنمایی­ های برنامه درسی مورد مطالعه و بررسی واقع شده است. جمع­ آوری داده ­ها از طریق کتابخانه ­ای و اسنادی و خواندن و مطالعه مقالات و مجلات علمی و مراجعه به سایت­های علمی استاندارد در این حوزه بوده است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که در دو کشور ایران و سنگاپور در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران آموزش بر جایگزینی روش‌های فناورانه در تدریس با روش‌ها و سخنرانی‌های سنتی، تأکید بر دانش‌آموز محوری و جایگزینی نظام معلم‌محور به­ جای نظام فراگیر با رویکرد آموزشی تأکید کرده‌اند. آموزش از طریق راه حل مسئله و کشف و خلاقیت متمرکز شده است. هم­چنین شباهت­ های زیادی بین نظام سیاست­گذاری آموزش ایران و سنگاپور وجود دارد که نخبه­ گرایی و تشویق استعدادهای برتر از سلسله شباهت­ های سیاست آموزشی ایران و سنگاپور است و در هر دو کشور برنامه ­ریزی ­های زیادی برای آموزش خلاق فراگیر صورت گرفته است. تفاوت ایران و سنگاپور در استفاده از تکنولوژی و استفاده از آموزش الکترونیکی و تولید الکترونیکی دروس و استفاده از آن­ها در فضاهای مجازی و کلاس­های مجازی است. علی­رغم تلاش­ های ایران برای تولید محتوای الکترونیکی در آموزش، موفقیت آن در مقایسه با نظام آموزشی سنگاپور کم است و سنگاپور با ایجاد شبکه­ های گسترده­ ی اینترنت با ویژگی­های عالی و با کیفیت به محتواسازی در بخش تدریس و جایگزینی تدریس فناورانه با تدریس سنتی توانسته است از دیگر کشورها پیشرو باشد

واژگان کلیدی: ایران، بسته­ های آموزش و یادگیری، تطبیقی، راهنمایی ­های برنامه درسی، سنگاپور، محتوا، مواد.

اشتراک گذاری در: