بررسی دیدگاه علامه زمخشری و علامه طباطبایی ذیل برخی آیات متشابه عالم غیب و معاد

هانیه صالحی خنار1

حمید محمد قاسمی2

1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ahm4979@gmail.com

2دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. Ghasemi831@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 139 الی 147

چکیده

برخی از آیات قرآن مجید جزء آیات متشابه می باشند. روش فهم این گونه آیات در علم تفسیر همیشه با اهمیت بوده است، چون با استفاده از روش نادرست مدلول واقعی آیه به دست نخواهد آمد. به همین خاطر ضرورت دارد تا روش های مفسران در فهم آیات متشابه بررسی شود. این جستار به روش توصیفی – تحلیلی به سامان رسیده است و به بررسی آیات متشابه عالم غیب و معاد از دیدگاه زمخشری و طباطبایی پرداخته است. در پایان به این نتیجه رسیده است که هر دو مفسر دارای اشتراکات و اختلافاتی در زمینه آیات متشابه عالم غیب و معاد می باشند و علامه طباطبایی به شکل مفصل تری بحث نموده و زمخشری بحث را کوتاه کرده و آنجایی که پای عقل را کوتاه دیده، به روایات بسنده کرده است .

واژگان کلیدی: متشابه، عالم غیب، معاد، طباطبایی، زمخشری

اشتراک گذاری در: