بررسی دیدگاه های علامه آلوسی و استاد مطهری در رابطه با وجوه اعجاز قرآن کریم

هانیه صالحی خنار 1

حمید محمد قاسمی 2

1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ahm4979@gmail.com

2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. Ghasemi831@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402،  صفحات 324 الی343

چکیده

اعجاز قرآن یکی از موضوعاتی است که از زمان نزول تا به اکنون بین متفکران مسلمان مطرح بوده است. قرآن دارای وجوه اعجاز گوناگونی است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی به تبیین و بررسی دیدگاه علامه آلوسی و استاد مطهری در رابطه با وجوه اعجاز قرآن بپردازد، تا با تبیین بیشتر جوانب اعجاز، بیش از پیش از کیان قرآن حراست شود. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه هر دو مفسر “صرفه، تحدی، اخبار از غیب، اعجاز تشریعی، محتوا و معارف بلند، اعجاز علمی، اعجازبیانی” را مهمترین وجوه اعجاز قران می دانند اما دارای اختلافاتی در این وجوه با هم هستند.

 

واژگان کلیدی: آلوسی، مطهری، وجوه اعجاز، قرآن

اشتراک گذاری در: