بررسی رابطه ادراک فداکاری، حمایت و همکاری همسر با خودکارآمدی شیردهی در مادران دارای نشانگان افسردگی پس از زایمان

محبوبه سعیدی1

نرجس واعظ زاده2

1کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، واحد‌ ساری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ساری، ایرانmahbube_saeedi@yahoo.com

2کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، واحد‌ ساری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402،  صفحات 9 الی 20

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک فداکاری، حمایت و همکاری همسر با خودکارآمدی شیردهی در مادران دارای نشانگان افسردگی پس از زایمان انجام شد. روش تحقیق پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای نشانگان افسردگی پس از زایمان بیمارستان نیمه شعبان ساری در سال 98 بود. از این جامعه آماری 360 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه¬گیری شامل پرسشنامه ادراک فداکاری هارپر و فیگرس (2008)، حمایت همسر توسط ییلدیریم (2004) ترجمه آناهیتا صالح و همکاری همسر نصرالله پور شیروانی و همکاران (1394) و خودکار¬آمدی شیردهی دنیس (2006) افسردگی بک نسخه دوم (1996) (BDI-II)  بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و نرم‌افزارSPSS /18  انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ادراک فداکاری، حمایت و همکاری همسر با خودکارآمدی شیردهی در مادران دارای نشانگان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادارک فداکاری سهم بیشتری در پیش بینی خودکارآمدی شیردهی مادران دارای افسردگی پس از زایمان داشته است.

واژگان کلیدی: ادراک فداکاری، حمایت همسر، همکاری همسر، خودکارآمدی شیردهی و افسردگی پس از زایمان

اشتراک گذاری در: