بررسی رابطه اشتیاق به مدرسه، تعامل با همسالان با تفكر داده محور سه پایه دوم دانش‌آموزان ابتدایی در پساکرونا

مهرانوش طور سوادکوهی 1

مریم تقوایی یزدی 2

1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، موسسه آموز عالی روزبهان، ساری، ایران: mehranoush2022toursavadkouhi@gmail.com

2دانشيار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران(نویسنده مسئول) m_taghvaeeyazdi@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402،  صفحات 1 الی 9

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اشتیاق به مدرسه، تعامل با همسالان‌ با تفكر داده‌محور سه پایه دوم دانش‌آموزان ابتدایی در پسا کرونا انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، جزء مطالعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری کلیه دانش‌آموزان ابتدایی سه پایه دوم (چهارم، پنجم، ششم) شهرستان سوادکوه شهر پل سفید به تعداد 347  نفر در نیمسال تحصیلی 140۲-140۱ تشکیل دادند. در این پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 182 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري ‌داده‌ها از پرسشنامه ‌های اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (2011)، تعامل با همسالان تارشیز و همکاران(۲۰۰۷) و سبک‌های تفکر استرنبرگ و همکاران(1997) استفاده شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ‌و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS-24 استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که بین اشتیاق به مدرسه، تعامل‌با همسالان با تفكر‌ داده‌ محور سه پایه دوم دانش‌آموزان ابتدایی در پسا کرونا در شهرستان سوادکوه شهر پل سفید به ترتیب رابطه مثبت و منفی معناداری وجود دارد. همچنین، از بین متغیرهای وارد شده به معادله اشتیاق ‌به ‌مدرسه بیشترین سهم را در تفكر‌ داده‌ محور دانش‌آموزان داشته است.

واژگان کلیدی: اشتیاق به مدرسه، تعامل با همسالان‌،  تفكر داده‌محور

اشتراک گذاری در: