بررسی رابطه بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی و جانشین پروری کارکنان آموزش وپرورش ناحیه 2 شهر ساری

رویا رضایی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،آموزگار پایه اول ابتدایی مدرسه شاهد مرحوم اکبرپور آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری Mail: royarezaei32@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 44 الی 51

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی و جانشین پروری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری بود. در این تحقیق به منظور تحقق اهداف مطرح شده و با توجه به ماهیت موضوع از روش توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه2 شهر ساری بود که تعداد آنها برابر با 500 نفر بودکه تعداد 217 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه محقق ساخته شاخص های بلوغ تجارت الكترونيك، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)، و جانشین پروری بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی و جانشین پروری کارمنان آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری رابطه دارد. بدین ترتیب که هر چه بلوغ الکترونیک در بین کارکنان بالاتر باشد رفتار شهروندی و جانشین پروری آنان نیز بالا خواهد بود و همچنین رفتار شهروندی سازمانی با جانشین پروری کارکنان آموزش وپرورش ناحیه 2 ساری رابطه دارد. به این معنی که هر چقدر که رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بالاتر باشد جانشین پروری آنان نیز بالاتر خواهد بود.

واژگان کلیدی: بلوغ الکترونیک ، رفتار شهروندی سازمانی ، جانشین پروری کارکنان

اشتراک گذاری در: