بررسی رابطه بین ادراک از مولفه های برنامه درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

معصومه کریمی فیروزجائی1

صمد ایزدی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه­ریری درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران (نویسنده مسئول) masome.k93@gmail.com

2دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران  

S.i5226326@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات12 الی 21

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه­ آماری، شامل تمام دانشجویان (مرد و زن) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه مازندران در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد­ 1750 نفر بوده که تعداد 317 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه­ گیری کرجسی و مورگان (1970) و به روش طبقه­ای تصادفی نسبی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ های ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی طاطاری (1394) و باورهای خودکارآمدی تحصیلی زاژکووا و همکاران (2005) بود. داده­ ها با استفاده از روش ­های آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، انحراف­ معیار و ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون خطی ساده و تحلیل رگرسیون خطی چند­گانه به روش همزمان) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون  نشان داد که متغیر ادراک از مؤلفه ­های برنامه ­درسی رابطه مثبت ومعناداری با متغیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارد. هم­چنین در ارتباط با مؤلفه ­های ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی نتایج نشان داد که هر چهار مؤلفه ادراک از مؤلفه ­های برنامه ­درسی (ادراک از هدف، ادراک از محتوا، ادراک از روش و ادراک از ارزشیابی) رابطه مثبت و معناداری با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارند. این پژوهش پیامدهای آموزشی و پرورشی بسیاری برای مسولان دانشگاه و مشاوران تربیتی دارد تا به جهت اهمیت آگاهی­ بخشی به دانشجویان در خصوص ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی فعالیت ­های متناسبی را طراحی و اجرا نمایند.

واژگان کلیدی: ادراک از مؤلفه ­های برنامه ­درسی، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان

اشتراک گذاری در: