بررسی رابطه بین استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی و تاب آوری دانشجویان

فاطمه زهرا خداداد

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 367 الی372

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی،انگیزش پیشرفت تحصیلی و تاب آوری دانشجویان انجام شد. روش تحقیق این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بود. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه های استاندارد بوده که متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، فرسودگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی و تاب آوری را پوشش می دهد و روایی آنها نیز از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است. جامعه آماری با توجه به موردی بودن تحقیق كليه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری در سال تحصيلي 1401-1400می باشد كه تعدادشان برابر با 800 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می دهد بین استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و تاب آوری دانشجویان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: استفاده مفرط از تلفن همراه، فرسودگی تحصیلی،انگیزش پیشرفت تحصیلی، تاب آوری، دانشجویان.

اشتراک گذاری در: