بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمان ها با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی

اعظم غفاری چراتی1

سید رسول معصومی2

پروانه زراعتی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

2استادیار گروه حسابداری، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران( نویسنده مسئول)

3استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403،  صفحات 16 الی 27

چکیده

امروزه رضايت شغلي مي‌تواند به عنوان يك وضعيت احساسي و عاطفي مطلوب ناشي از ارزيابي و تخمين شغل شخص براي دست‌يابي يا تسهيل رسيدن به موفقيت و ارزش هاي شغلي ديده شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمان‌ها با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی صورت پذیرفته است، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و متغیرها با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته اندازه‌گیری شدند. پرسشنامه‌های مذکور از روایی محتوا برخوردار بوده و پایایی آن‌ها از طریق محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. جامعه آماری اين پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارکنان شاغل در کليه شعب بانک ملی استان مازندران می‌باشد، حجم نمونه در این پژوهش برابر با 300 نفر و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل گردید.  با توجه به یافته‌های این پژوهش رضایتمندی شغلی کارکنان بر عملکرد سازمان‌ها تأثیر معناداری داشته است، همچنین ابعاد رضایتمندی شغلی کارکنان (نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت‌های پیشرفت، زیر ساخت سازمانی ، سبک رهبری، شرایط فیزیکی) نیز بر عملکرد سازمان‌ها تأثیر معناداری داشته است، همچنین ابعاد رضایتمندی شغلی کارکنان (نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت‌های پیشرفت، زیر ساخت سازمانی ، سبک رهبری، شرایط فیزیکی) نیز بر هوش هیجانی تأثیر معناداری داشته است، متغیر هوش هیجانی در رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمان‌ها نقش میانجی جزئی داشته است.

واژگان کلیدی: رضایت شغلی کارکنان، عملکرد سازمان‌ها، هوش هیجانی، بانک‌ ملی استان مازندران.

اشتراک گذاری در: