بررسی رابطه بین سبک های تفکر و ادراک از مولفه های برنامه درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

معصومه کریمی فیروزجائی1

صمد ایزدی2

رضا میرعرب رضی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه­ریری درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران (نویسنده مسئول) masome.k93@gmail.com

2دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

S.i5226326@gmail.com  

3استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران                                  

reza.mirarab@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات107 الی 133

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک ­های تفکر و ادراک از مؤلفه ­های برنامه ­درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان با روش پژوهش توصیفی- همبستگی انجام شد جامعه­ آماری، کلیه ­ی دانشجویان (مرد و زن) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه مازندران در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد­ 1750 نفر بوده که با استفاده از روش کرجسی و مورگان (1970) و به روش طبقه ­ای تصادفی نسبتی تعداد 317 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ های استاندارد سبک­ های تفکر استرنبرگ و واگنر (1997)، ادراک از مؤلفه ­های برنامه ­درسی طاطاری (1394) و باورهای خودکارآمدی تحصیلی زاژکووا و همکاران (2005) بود. داده ­ها با استفاده از روش­ های آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، انحراف­معیار و ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند­گانه به روش همزمان) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چند­گانه نشان داد که متغیرهای سبک­ های تفکر و ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی پیش ­بینی کننده ­های خوبی برای متغیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان هستند همچنین در مورد مؤلفه ­های سبک­ های تفکر نتایج نشان داد که از میان سیزده سبک تفکر تنها سه سبک تفکر (سلسله­ مراتبی، آنارشیک و بیرونی) پیش­ بینی کننده خوبی برای باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان هستند و هم­چنین در ارتباط با مؤلفه ­های ادراک از مؤلفه­ های برنامه­ درسی نتایج نشان داد که هر چهار مؤلفه ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی (ادراک از هدف، ادراک از محتوا، ادراک از روش و ادراک از ارزشیابی) قادر به پیش­ بینی باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان هستند. این پژوهش پیامدهای آموزشی و پرورشی بسیاری برای مسولان دانشگاه و مشاوران تربیتی دارد تا به جهت اهمیت آگاهی­ بخشی به دانشجویان در خصوص سبک­های تفکر، ادراک از مؤلفه­ های برنامه ­درسی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی فعالیت ­های متناسبی را طراحی و اجرا نمایند..

واژگان کلیدی: سبک­های تفکر، ادراک از مؤلفه ­های برنامه­ درسی، باورهای خودکارآمدی تحصیلی

اشتراک گذاری در: