بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک بازاریابی با نوآوری در فروش محصولات دارویی و عملکرد بازار

علی مجتبایی 1

فاطمه شاه بازاده زعفرانی 2

1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش بین الملل، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، مازندران، ایران Mojtabaei.ali@gmail.com

2استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، مازندران، ایران F.shahbazadeh@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 78 الی 85

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک بازاریابی با نوآوری در فروش محصولات دارویی و عملکرد بازار می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. داده‌ها با روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد 31 سؤالی است که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای نمره‌گذاری می‌شود.جامعه آماری پژوهش شامل پزشکان، کارکنان و فروشندگان دارو در شهرستان گرگان در سال 1397 است که تعداد 300 نفر است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 169 نفر برآورد شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار Spss24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت استراتژیک بازاریابی با نوآوری در فروش محصولات دارویی و عملکرد بازار رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت بازاریابی، نوآوری در فروش محصول، عملکرد بازار

اشتراک گذاری در: