بررسی رابطه رفتار سازمانی با اثر بخشی کارکنان و عملکرد مدیران

علی اصغر نوراللهی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت نیروی انسانیmail: asghri.norolahi2548@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 43 الی 50

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار سازمانی با اثربخشی کارکنان و عملکرد مدیران در شرکت پایانه نفتی شمال شهرستان بهشهر انجام شد. روش پژوهش توصیفی، همبستگی و از نوع پیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل 500 نفر از کارکنان این شرکت بود که با استفاده از فرمول کوکران، 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS19 و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و KS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین رفتار سازمانی با انگیزش و عملکرد مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین استراتژی با دانش و عملکرد مدیران نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی: بیمه عمر، پس انداز، شرکت بیمه­ای آسیا، شرکت بیمه­ای آسیا، پاسارگارد.

اشتراک گذاری در: