بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19

سیده سکینه فاضلی1

مریم حیدری2

1دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی کارشناس منابع انسانی، بیمارستان امام علی(ع) شهرستان آمل (نویسنده مسئول)

2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزگار دوره ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان آمل (mhidary707@gmail.com)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 244  الی 254

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری در دوران همه­گیری اپیدمی کوید-19، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش در نواحی یک و دو شهرستان ساری در سال تحصیلی 01-1400 بود. مطابق با تاباچنیک و همکاران (2007)، 169 نفر به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه­ های استاندارد سواد اطلاعاتی سیامک و داور­پناه (1388)، مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) و کارآفرینی سازمانی هیل (2003) بود. با بهره­گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح معنی­داری 0/05=a، یافته ­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­ داری بین سواد اطلاعاتی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد. هم­چنین، رابطه مثبت معنی­ داری بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی وجود دارد. بنابراین، توجه به رشد و توسعه سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش می­تواند به افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان آن منتهی شود.

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، اپیدمی کوید-19

اشتراک گذاری در: