بررسی رابطه مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی

سمیه اکبری زیدی1

۱کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، مددکار اجتماعی مرکز خدمات مثبت زندگی بهزیستی شهرستان میاندورود

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره دوم، بهار1400،  صفحات 86 الی 96

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه کلیه نوجوانان پرورشگاهی شهرستان میاندرود در سال 1398كه تعداد كل آنها برابر100 نفر می باشند، تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش بر طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) 80 نفر می باشند، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامة خود ادراکی هارتر، مقیاس خستگی شناختی چالدر و پرسشنامه راهبردهای خود نظارتی مارک اشنایدر بود. داده ها بعد از گرد آوری و کد گذاری با استفاده از نرم افزار  SSPS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. جهت توصیف داده ها و ترسیم تصویری کلی از ویژگی های جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان و توصیف متغیر های وابسته و مستقل تحقیق، از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین) استفاده شده است. سپس با استفاده از آمار استنباطی و تحلیلی نظیر ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سعی گردید تا فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که  بین  مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی، ادراک خویشتن، راهبردهای خود نظارتی نوجوانان.

اشتراک گذاری در: