بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

رضا رضی پرچیکلایی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 8 الی 15

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری بود. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۲۵ نفر از کلیه کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری در سال ۱۴۰۲ بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم ۱۳۸ نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ۱۷ سوالی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه ۱۳ سوالی توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴) است. هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و 0/79 بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که میان عدالت سازمانی (عدالت، توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت تعامل، عدالت اطلاعاتی) با توسعه منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، توسعه منابع انسانی، سازمان تامین اجتماعی.

اشتراک گذاری در: