بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشوئی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساری، نکا و قائم شهر

اکبر زرین صدف1

نورا عبدی 2

ربابه بخشی پائین رودپشتی 3

1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، مشاور دبیرستان شاهد مقطع متوسطه اول، آموزش و پرورش شهرستان ساری.

2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،آموزگار مقطع ابتدایی دبستان شهیدیدالله نجفی پایین دزا، آموزش و پرورش ناحیه یک  شهرستان ساری

3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، مشاور دبیرستان نمونه دولتی مهندس پروین ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان ساری.

*نویسنده مسئول: a.zarrinsadaf.59@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 47 الی 58

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشوئی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساری ، نکا و قائم شهر انجام شده است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ، از نظر ماهيت توصيفي و از نظر روش زمينه يابي است. جامعه آماري، شامل کليه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های ساری ، قائم شهر و نکا می باشد که تعداد آنها 24941 نفر گزارش شده است. براساس جدول کرجسي و مورگان ، حجم نمونه برابر 100 نفر محاسبه و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ، افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري ، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی « بار- اُن » و اینریچ بوده است که روایی و پایایی آن مورد تایید صاحبنظران و متخصصان این امر واقع گردیده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي ( فراواني ، درصد فراواني ، شاخص هاي گرايش به مرکز (ميانگين) و شاخص هاي پراکندگي (انحراف معيار) و آمار استنباطي ( آزمون هاي t تک متغيري و همبستگی پیرسون و سطح معناداری دودامنه ) استفاده شده است. يافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و تعارضات زناشویی در زنان و مردا ن، هوش هیجانی و تعارضات زناشویی در زنان ، هوش هیجانی و تعارضات زناشویی در مردان ، هوش هیجانی در زنان و مردان و نهایتاً تعارضات زناشویی در زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش، هوش هیجانی، رضایت، رضایت زناشویی

اشتراک گذاری در: