بررسی رویکرد ها و الگوهای ارزشیابی و کاربرد آن در نظام های آموزشی

مریم اعتصامی1

سیده عصمت رسولی2

1دانشجوی دکتری برنامه­ریزی درسی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران maryametesami793@gmail.com

2استادیار گروه برنامه­ریزی درسی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402،  صفحات177 الی 186

چکیده

مطالعه رویکرد­های مختلف ارزشیابی برنامه و پیشرفت عملی و علمی آن ضروری است. مطالعه دقیق و حرفه ای رویکرد های ارزشیابی ، می تواند به ارزشیابان کمک کند تا رویکرد های نامعتبری که اصول اساسی ارزشیابی را نقض کرده اند و آنهایی که روش مند بوده و اصولها را رعایت کرده اند ، بشناسد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مقالات و تحقیقات ارائه شده در باب رویکردهای ارزشیابی و کاربرد آن در نظام های آموزشی با  روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 20 مقاله  بوده که از میان آن­ها10مقاله از پایگاه های اطلاعاتی Noormags- SID-GoogleSchoolar  که با موضوع مقاله مرتبط بود به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در نوشتار حاضر، به ارزشیابی با یک دید وسیع نگریسته شده است و به معرفی الگوها و رویکردهای مهم ارزشیابی پرداخته شد. بر این اساس پس از آشنایی با رویکردها و الگوهای ارزشیابی به بررسی مقالاتی که از این رویکردها استفاده کرده­اند پرداخته شد.

واژگان کلیدی: رویکردهای ارزشیابی، الگوهای ارزشیابی، نظام آموزشی

اشتراک گذاری در: