بررسی شبیه سازی دینامیک مولکولی در علوم پایه

اشرف السادات میرکمالی

استادیار گروه فیزیک، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 359 الی 366 

چکیده

دینامیک مولکولی، شکلی از شبیه‌سازی کامپیوتری است که در آن اتم‌ها و مولکول‌ها اجازه دارند برای یک دوره از زمان تحت قوانین شناخته‌شده فیزیک باهم برهم‌کنش کنند و چشم‌اندازی از حرکت اتم­ها بدهند. ازآنجایی‌که سیستم‌های مولکولی عموماً شامل تعداد زیادی از ذرات هستند امکان‌پذیر نیست که ویژگی‌های سیستم­های پیچیده را به‌طور تحلیلی به دست آوریم. شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، این مسئله را با بکار بردن روشی محاسباتی حل می‌کند. این روش یک واسطه بین تجربیات آزمایشگاهی و نظریه ایجاد می‌کند و به‌عنوان یک آزمایش مجازی در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله به معرفی روش­های دینامیک مولکولی و کاربردهای آن در فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی پرداخته‌شده است.

واژگان کلیدی: دینامیک مولکولی، شبیه‌سازی، مدل‌سازی، هندسه بعد.

اشتراک گذاری در: